Car (จำนวน 6 รายการ)


กระทะทอด (แขก) อลูมิเนียม Car 26 ซม.   CA11226

กระทะทอด (แขก) อลูมิเนียม Car 26 ซม. CA11226

- กระทะก้นแบนและลึก ใช้ทอดอาหารที่ใช้น้ำมันเยอะๆ เช่น ปาท่องโก๋ ลูกชิ้น มันฝรั่งเกลียว

250 บาท

กระทะทอด (แขก) อลูมิเนียม Car 30 ซม.   CA11230

กระทะทอด (แขก) อลูมิเนียม Car 30 ซม. CA11230

- กระทะก้นแบนและลึก ใช้ทอดอาหารที่ใช้น้ำมันเยอะๆ เช่น ปาท่องโก๋ ลูกชิ้น มันฝรั่งเกลียว

320 บาท

กระทะทอด (แขก) อลูมิเนียม Car 36 ซม.   CA11236

กระทะทอด (แขก) อลูมิเนียม Car 36 ซม. CA11236

- กระทะก้นแบนและลึก ใช้ทอดอาหารที่ใช้น้ำมันเยอะๆ เช่น ปาท่องโก๋ ลูกชิ้น มันฝรั่งเกลียว

460 บาท

กระทะทอด (แขก) อลูมิเนียม Car 40 ซม.   CA11240

กระทะทอด (แขก) อลูมิเนียม Car 40 ซม. CA11240

- กระทะก้นแบนและลึก ใช้ทอดอาหารที่ใช้น้ำมันเยอะๆ เช่น ปาท่องโก๋ ลูกชิ้น มันฝรั่งเกลียว

580 บาท

กระทะทอด (แขก) อลูมิเนียม Car 44 ซม.   CA11244

กระทะทอด (แขก) อลูมิเนียม Car 44 ซม. CA11244

- กระทะก้นแบนและลึก ใช้ทอดอาหารที่ใช้น้ำมันเยอะๆ เช่น ปาท่องโก๋ ลูกชิ้น มันฝรั่งเกลียว

890 บาท

  • 1
แสดง 0 ถึง 30 จาก 6 (1 หน้า)